دی ۱۱, ۱۳۹۶

جلسه مشترک آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز و شهرداری شیراز با حضور جناب آقای دکتر شمس در شهرداری شیراز

جلسه مشترک آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز و شهرداری شیراز با حضور جناب آقای دکتر شمس در شهرداری شیراز
دی ۱۱, ۱۳۹۶

جلسه توانمند سازی آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی استان فارس

جلسه توانمند سازی آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی استان فارس جلسه توانمند سازی آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی استان در مورخ سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰ در محل سالن اجتماعات […]
دی ۱۱, ۱۳۹۶

حضور اعضای آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز در اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران

حضور اعضای آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز در اولین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی تهران
دی ۱۱, ۱۳۹۶

بازدید جناب آقای دکتر شمس رییس آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه شهید بهشتی از آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز

بازدید جناب آقای دکتر شمس رییس آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه شهید بهشتی از آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز