کتاب‌ها

 
Picture1

معماری سازمانی در عمل

اصول، مفاهیم و دیدگاه ها در تفکر معماری سازمانی

 نویسندگان: سید رئوف خیامی، امیر درجه، الهام پروین نیا

 

معماری سازمانی در عمل

چارچوب توگف، ابزار تحقق معماری سازمانی

 نویسندگان: امیر درجه، سید رئوف خیامی، ستار هاشمی