پروژه‌ها و مشتریان

شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی دولت الکترونیک در سازمان ثبت احوال اداره کل ثبت احوال استان فارس ۱۳۹۶
ندوین طرح توسعه فناوری اطلاعات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ۱۳۹۶
تدوین طرح توسعه مدیریت فناوری اطلاعات مرکز تخصصی رادیو تراپی، آنکولوژی رضا (ع)
انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد
۱۳۹۵
مشاوره در خصوص پایش، امکان سنجی و اجرای پروژه های طرح جامع فناوری اطلاعات شهرداری شیراز ۱۳۹۵
مشاور مدیریت فناوری اطلاعات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ۱۳۹۵
ندوین و اجرای طرح توسعه فناوری اطلاعات اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ۱۳۹۵
ندوین و اجرای طرح توسعه فناوری اطلاعات اداره کل راه و شهرسازی لارستان ۱۳۹۵
مدلسازی فرایندها و تدوین سند راهبردی دانشکده آموزشهای الکترونیکی، دانشگاه شیراز ۱۳۹۴
قرارداد همکاری در خصوص استخراج، مدلسازی، تحلیل و دسته بندی فرآیندها مبتنی برچارچوب دسته بندی فرآیندها (PCF) دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز ۱۳۹۴
تدوین طرح مدیریت پرسنلی و فناوری اطلاعات مرکز تخصصی رادیو تراپی، آنکولوژی رضا (ع)
انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد
۱۳۹۳
بازنگری طرح جامع و تدوین طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Master Plan) شهرداری شیراز ۱۳۹۳
طرح مدیریت فناوری اطلاعات –فاز ۱ اداره کل ثبت احوال استان فارس ۱۳۹۳
مشاوره و تهیه REP پروژه طرح معماری سازمانی شرکت برق منطقه ای فارس ۱۳۹۲