مقالات

 

Khayami, R. “Evaluation and Analyzing of Enterprise Architecture Extensibility”, AWERProcedia Information Technology & Computer Science. Vol. 3, August 2013, pp 488-494.
Khayami R., “Qualitative characteristics of enterprise architecture”, Procedia ComputerScience, Vol. 3, 2011, pp 1277-1282 (Elsevier).
امیر درجه، زهرا راستی، ستار هاشمی، سید رئوف خیامی، “ارائه مدل ارتقاء بهره وری کیفیت مراکز آموزش الکترونیکی ایران بااستفاده از معماری سازمانی و مدل تعالی سازمانی”، نوزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ۱۳۹۴، گزارش کامپیوتر – انجمن انفورماتیک، شماره ۲۳۰، دی، ۱۳۹۵
سید ابوذر مزارعی، سید رئوف خیامی، ستار هاشمی، “معرفی روش NIMMبرای ارزیابی معماری زیرساخت فناوری اطلاعات” ، مجله علوم رایانشی، شماره۱، تابستان ۱۳۹۵
زهرا راستی، امیر درجه، سید رئوف خیامی، “مروری بر پژوهش های سال های اخیر حوزه معماری سازمانی در ایران”، نوزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲، گزارش کامپیوتر – انجمن انفورماتیک، شماره ۲۲۵، بهمن و اسفند، ۱۳۹۴
جعفر طاهریان پور، سید رئوف خیّامی،”کاتالوگ الگوی مدیریت معماری سازمانی”، مجله گزارش کامپیوتر- انجمن انفورماتیک ایران،، شماره ۲۲۲ مرداد و شهریور، ۱۳۹۴
امیر درجه، سید رئوف خیّامی،”معرفی چارچوب معماری سازمانیTOGAF”، مجله گزارش کامپیوتر- انجمن انفورماتیک ایران،، شماره ۲۱۶ مرداد و شهریور، ۱۳۹۳
رضا پرویزی، زهرا راستی و  سید رئوف خیامی، “پوشش ضعف چارچوب COBIT با استفاده از چارچوب هایVal IT  و  Risk IT جهت برقراری حاکمیت فناوری اطلاعات در سازمان”، مجله انفورماتیک پزشکی ایران، سال اول، شماره ۳، ۱۳۹۱
Rasti Z., Darajeh A., Khayami R., Sanatnama H., ”Systematic literature review in the area of Enterprise Architecture during past 10 years”, ۲nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), 2015.
Parvizi, R., Oghbaei, F. &Khayami, R.,“Using COBIT and ITIL frameworks to establish the alignment of business and IT organizations as one of the critical success factors in ERP implementation”, The 5th Conference on Information and Knowledge Technology, Shiraz, IRAN, 2013
Moheb M., Khayami R., “Proposing a Method for measuring the confidentially of Enterprise Architecture Based on COBIT”, International Symposium on Advance in Science and Technology(SASTech), Hormozgan University, Bandar-Abbass, IRAN, 2013.
R. Khayami, A. Towhidi, and K. Ziarati, “Measurable Quality Characteristics of a Software System on Software Architecture Level”, International Conference of Information Engineering (WCE2008), London, U.K., 2008
حامد حدادپژوه، سید رئوف خیامی، مهناز نیکبخت، “نقش فناوری اطلاعات در تقویت تعالی سازمانی جهت افزایش”، کنفرانس ملی نوآوری در مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات با رویکرد هوشمندی کسب و کار، دانشگاه الزهرا تهران، ۱۳۹۵
امیر درجه، زهرا راستی، ستار هاشمی، سید رئوف خیامی، “ارائه مدل ارتقاء بهره وری کیفیت مراکز آموزش الکترونیکی ایران بااستفاده از معماری سازمانی و مدل تعالی سازمانی”، نوزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، ۱۳۹۴، گزارش کامپیوتر – انجمن انفورماتیک، شماره ۲۳۰، دی، ۱۳۹۵
سیدرئوف خیامی، علی حمزه، مصطفی قلیچ خانی، “ارائه مدلی برای تسهیم دانش در سازمان های آموزشی و تحقیقاتی”، کنفرانس بین المللی مدیریت و  مهندسی صنایع، تهران، ۱۳۹۳
سیدرئوف خیامی، علی حمزه، مصطفی قلیچ خانی، “شناسائی عوامل موثر بر تسهیم دانش”، هفتمین کنفرانس ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت دانش، تهران، ۱۳۹۳
پیمان اژدری، سیدرئوف خیامی، “توسعه مدل ترکیبی جهت ایجاد ارتباط فرایندهای مطرح راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات بر عملکرد سازمان”، اولین همایش ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمانها و صنایع، تهران، ۱۳۹۳
زهرا راستی، امیر درجه، سید رئوف خیامی، “مروری بر پژوهش های سال های اخیر حوزه معماری سازمانی در ایران”، نوزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲، گزارش کامپیوتر – انجمن انفورماتیک، شماره ۲۲۵، بهمن و اسفند، ۱۳۹۴
محمد امیدوار، سید رئوف خیامی، “معماری سازمانی مبتنی بر دانش”، اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد شیراز، آبان ۱۳۹۱
ناصر احمدی، محمد علی سنایی و سید رئوف خیامی ، “راه حل های متن باز برای طراحی کسب و کار الکترونیک”، اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد شیراز، ۱۳۹۱
مرضیه محب، سید رئوف خیامی، “ارائه شاخصهای سنجش معیاریکپارچگی در طرح معماری سازمانی بر اساس چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعاتCobit”، اولین کنفرانس علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اسفند ۱۳۹۱
مهرناز براهیمیان، سید رئوف خیامی”چابک سازی معماری سازمانی با استفاده از چارچوب PeaF”، اولین همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، ۱۳۹۱.
رضا پرویزی، آرزو اصولی، سید رئوف خیامی، “ضرورت حاکمیت فناوری اطلاعات جهت برقراری همسویی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار”، نخستین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، تهران، ۱۳۹۲
محمد امیدوار، سید رئوف خیامی، “ارائه متدولوژی برای برنامه ریزی جامع مدیریت دانش مبتنی بر معماری سازمانی”، اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی،خرداد ۱۳۹۲
علی چنگیزی، شهرام جلالی نیا و سید رئوف خیامی، “متدولوژی W جهت شناسایی و تدوین فرآیندهای مطلوب در معماری سازمانی”، اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات ، دانشگاه تبریز ، ۱۳۹۰
منصوره امامی، جمیله توکل، رضا اکبری و سید رئوف خیامی، “ارائه چارچوبی سرویس گرا برای یکپارچه سازی سیستمهایHIS”، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ۱۳۹۰
سعید احمدی و سیدرئوف خیامی، “مدیریت دانش ، هوشمندی سازمانی و حفظ مزیت رقابتی سازمان”، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، ۱۳۹۰
سید رئوف خیامی، فریدون شمس علیئی، احمد توحیدی، کورش زیارتی، “ارائه روشی برای ارزیابی قابلیت نگهداری و توسعه در معماری سازمانی مبتنی بر معیارهای قابل اندازه­گیری”، اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران، اصفهان، ۱۳۸۸
سید رئوف خیامی، کورش زیارتی، احمد توحیدی، “مقایسه تحلیلی مدلهای کیفیتی سیستمهای نرم افزار”، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، ۱۳۸۶