معماری سازمانی در ایران

۱۳۷۷:  شروع اولیه طرح معماری سازمانی در وزارت جهاد سازندگی.

 

۱۳۸۲: تاسیس کمیته فنی معماری اطلاعات زیر مجموعه شورای عالی اطلاع رسانی جهت ترویج و بستر سازی موضوع.

۱۳۸۳: اتشار یک شماره از نشریه تکفا مخصوص موصوع معماری سازمانی.

۱۳۸۴: کسب رتبه نهم دنیا در فعالیت‌های معماری سازمانی به واسطه فعالیت‌های کمیته فنی.

۱۳۸۵:تعیین معماری سازمانی به عنوان یکی از محورهای اصلی دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران.

۱۳۸۶: تصویب دوره کارشناسی ارشد معماری سازمانی توسط وزارت علوم.

۱۳۸۷: اولین دوره پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه شهید بهشتی.

۱۳۹۰: تاسیس اولین آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا در دانشگاه شهید بهشتی.

۱۳۹۳: تصویب طرح تهیه چارچوب معماری سازمانی ایران.

۱۳۹۴: شرح طرح توانمندسازی و تاسیس پنج آزمایشگاه معماری سازمانی در کشور.

۱۳۹۵: انتشار نسخه ۱ چارچوب معماری سازمانی ایران.

 

 

gi1