همکاری در دومین کنفرانس ملی پیشرفت های معماری سازمانی

دعوت به همکاری از دانشجویان برای دومین کنفرانس معماری سازمانی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ آبان ماه سال ۱۳۹۷