خدمات فنی

یکی از خدمات اصلی آزمایشگاه معماری سازمانی فناوری اطلاعات برگزاری دوره های تخصصی معماری سازمانی می باشد.  عناوین  دوره های قابل ارائه جهت علاقمندان شامل:

۱. دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار
۲. دوره مدلسازی فرایندهای کسب و کار
۳. دوره آموزش ابزار Process maker
۴. دوره حاکمیت فناوری اطلاعات مبتنی بر COBIT 5.0.
۵. دوره مدیریت فناوری اطلاعات مبتی بر ITIL 3.0
۶. دوره آموزش چارچوب مدیریت فناوری اطلاعات مبتنی بر TOGAF
۷. دوره معماری امنیت اطلاعات
۸. دوره مدیریت پروژه چابک در سازمان ها

3d-infographic2