خدمات آموزشی

آزمایشگاه معماری سازمانی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان نماینده رسمی شورای ملی معماری سازمانی فناوری اطلاعات در جنوب کشور در راستای تحقق راهبری فناوری اطلاعات در سازمان های خصوصی و دولتی خدمات فنی مختلفی را انجام می دهد. این خدمات به شرح زیر است.

۱.  تهیه سند چشم انداز فناوری اطلاعات در سازمان ها
۲. بهبود و یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار در سازمان ها
۳. پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در سازمان ها
۴. ارزیابی فناوری اطلاعت در سازمان ها بر اساس استاندارد Cobit 5.0
۵. مدیریت فناوری اطلاعات مبتی بر ITIL 3.0
۶. پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان ها
۷. طراحی معماری زیر ساخت فناوری اطلاعات در سازمان ها
۸. پیاده سازی سیستم مدیریت پروژه چابک در سازمان ها
۹. بهبود تعالی سازمان بر اساس EFQM

sutech