دکتر سید رئوف خیامی

سرپرست آزمایشگاه معماری سازمانی


زمینه های تحقیقاتی:
• معماری سازمانی (EA) و طرح های بهبود و توسعه فناوری اطلاعات
• مدیریت فناوری اطلاعات (IT Management) و چارچوبهاي آن (COBIT, ITIL, …)
• روشها و استانداردهای مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و مدیریت برونسپاری (Outsourcing) آنها

حامد حدادپژوه

مدیر فنی آزمایشگاه معماری سازمانی


پژوهشگر دکتری فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
زمینه های تخصصی:
امنیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها
زیر ساخت فناوری اطلاعات در سازمان ها
مدیریت پروژه چابک در سازمان ها
ممیزی فناوری اطلاعات در سازمان ها
مدل سازی فرایندهای کسب و کار

اعضای هیئت علمی همکار

دکتر رضا اکبری

استادیار دانشگاه صنعتی شیراز


دکتر الهام پروین نیا

استادیار دانشگاه آزاد شیراز


همکاران بخش خصوصی

امیر درجه

مدیر عامل شرکت پالاپال پرداز فارس


کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
زمینه های تخصصی:
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
تحلیل گر ارشد کسب و کار سازمان
مدل سازی فرایند های کسب و کار ها
از مولفبن مجموعه کتب معماری سازمانی در عمل
 

اعضای دانشجویی همکار

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل تحصیل

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

حمیدرضا بویری

صنعتی شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

دکتری

پیمان اژدری

شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

نرگس افلاکیان

صنعتی شیراز

معماری سازمانی

کارشناسی ارشد

سمیه تجلی

صنعتی شیراز

معماری سازمانی

کارشناسی ارشد

بهناز جاماسب

صنعتی شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

حجت جمشیدی فر

شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

سیده پرستو خیامی

شیراز

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی

عبدالله دادخواه

صنعتی شیراز

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد

علی شاکیان

شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

محدثه شعبانی

دانشگاه آزاد شیراز

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد

حامد شهریاری

صنعتی شیراز

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد

علی عباسی

شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

شبنم غلامی

شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

حمیدرضاقایدشرف

دانشگاه شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

حسین گزنی

شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

سبحان محمدنیا

صنعتی شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

زینب نجف پور

صنعتی شیراز

معماری سازمانی

کارشناسی ارشد

منا هادی بر حق طلب

شیراز

مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

سید میلاد هاشمی

صنعتی شیراز

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ارشد